O FEDERZE

Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA (daw. Federacja) to działająca od 1991 r. organizacja pozarządowa walcząca o sprawiedliwość reprodukcyjną. Powstała jako porozumienie pięciu organizacji – Ligii Kobiet Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, Stowarzyszenia Pro Femina, Neutrum – Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo oraz Stowarzyszenia Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska Y.W.C.A. od 1999 roku Federacja posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno – Społecznej ONZ (ECOSOC). Od 2022 roku działamy już nie jako stowarzyszenie, lecz samodzielna fundacja.

FEDERA działa na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych, czyli:

 • prawa do przerywania ciąży, bez podawania przyczyny, bez opłat, realnie dostępnego
 • poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w tym faktycznego dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób kobiecych,
 • dostępu do nowoczesnej, przystępnej cenowo antykoncepcji,
 • rzetelnej, opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej w szkołach,
 • profesjonalnej diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem,
 • respektowania praw pacjenta, w tym prawa do świadczeń, prywatności, poufności, godności i informacji,
 • dostosowania polityki państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Fundacja FEDERA zapewnia bezpłatną pomoc i reprezentację prawną, prowadzi interwencje w przypadkach naruszenia praw do pacjenckich oraz  poradnictwo w zakresie praw i zdrowia seksualnych i reprodukcyjnych.

W ramach FEDERY działają:

FEDERA  aktywnie udziela się w strukturach:

MISJA

Misją Fundacji jest  działanie na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. FEDERA stoi na stanowisku, że możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn.

Swoją misję realizujemy poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa,
 • monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet,
 • sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet,
 • interweniowanie w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego,
 • upowszechnianie wiedzy z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego,
 • rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,
 • rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży,
 • upowszechnianie wiedzy na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka,
 • występowanie do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do zdrowia,
 • poradnictwo w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,
 • kampanie społeczne w przestrzeni miejskiej i mediach społecznościowych,
 • program wydawniczy.
Federa